Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност на „ХТВ” ЕООД за Уеб страници и Приложение XTV GO за смарт телевизор и за смарт устройство от 01.11.2023г.

Приложението XTV GO се притежава и управлява от „ХТВ” ЕООД, дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 200925204, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9023, жк. „Владислав Варненчик”, бл.214, вх.3, e-mail: xtvltd@xtvgo.tv.
Ние разбираме, че като посетител на нашите уеб страници XTV, XTV GO (Уеб страници/те) и Приложение (XTV GO), Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме. Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност” бихме искали да Ви обясним каква информация събираме в Уеб страници/те и Приложение и как я използваме. Тази “Политика за поверителност” се отнася единствено за информация, която се събира чрез тези Уеб страници/те и Приложение и не се отнася за информация, събирана и обработвана от XTV GO на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране и посочени изрично в раздел “Общи условия за ползване”. Имайте предвид, че използването на тези Уеб страници/те и Приложение от Ваша страна подлежи също и на спазването на “Общи условия за ползване” на интернет страници на „ХТВ” ЕООД и предоставяните чрез тях услуги.
Информация за контакти в „ХТВ” ЕООД, относно опазване на личните данни:
ХТВ ЕООД: гр. Варна, жк. „Владислав Варненчик”, бл.214, вх.3, e-mail: xtvltd@xtvgo.tv.

Информация, която събираме.
В случай, че сте избрали да се регистрирате в Уеб страници/те и Приложение и да използвате предоставяните чрез него онлайн услуги, ние събираме и обработваме следните данни:
а) Електронен адрес, телефонен номер, потребителско име, парола за вход;
б) Информация за потребителско поведение в телевизионната платформа, чрез която предоставяме услугата като в този процес не се обработват данни, които биха могли да идентифицират конкретно физическо лице.
В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от Уеб страници/те и Приложение , то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно „ХТВ” ЕООД не носи отговорност за нея.
Цели, за които използваме събраната информация:
Ние използваме събраните Електронен адрес, телефонен номер и парола, за управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване;
а) осигуряване на техническото обслужване на Уеб страници/те и Приложение ни;
б) уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
в) изготвяне на агрегирана, деперсонализирана статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, мрежови трафик, модели за местоположение, които можем да предоставяме и на трети лица и др.;
г) установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
д) проучваме и анализираме клиентско потребление на нашите услуги, на основа на деперсонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбиране за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти.
Ние използваме информация за потребителско поведение в телевизионната платформа, чрез която предоставя услугата. При този процес не се обработват данни, които могат да идентифицират конкретно физическо лице. Събраната информация се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение в телевизионната платформа, което ни позволява да предлагаме съдържание, адекватно за различни потребителски пътеки и ползваното телевизионно съдържание.
Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни.
Право на информация:
Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.
Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.
Право на изтриване:
Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните. По желание имате възможност да изтриете цялата информация за ващия акаунт.
Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
а) оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или г) сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.
Право на преносимост на данни:
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:
а) обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
б) обработването се извършва автоматично
Право на възражение:
В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.
Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни.
Компетентни органи за защита на личните данни: За жалба имате право да сезирате Комисия за защита на личните данни, (София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров №2, тел: +3592/91-53-518, E-mail: kzld@cpdp.bg) в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му.
При отказ за достъп до лични данни или корекция на същите, имате право да се обърнете към комисията за съдействие при упражняване на правата. Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на Вашите данни. Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. В случай, че заявлението се подава по пощата или писмено, без сверяване на документ за самоличност от представител на „ХТВ” ЕООД, то заявлението следва да е с нотариална заверка на подписа. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да съдържа:
а) име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице;
б) описание на искането;
в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.
Актуалност и промени на правилата:
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата “Политика за поверителност” чрез интернет страницата ни.
Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тези правила, да бъдете постоянно информирани за това как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Политика за поверителност