Общи условия за ползване

Общи Условия

Общи Условия за ползване на услугата XTV GO чрез приложения за смарт телевизор и за смарт устройства (XTV GO)
(в сила от 01.11.2023 г.)
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 По смисъла на настоящите “Общи условия за ползване” (Условия/та) следните думи и изрази, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, ще имат посочените в тази точка значения:
1.2. „Услуга/та” означава предоставяната от „ХТВ“ ЕООД услуга за приемане на телевизионни и радио програми, достъпът до която се осъществява чрез ТВ приложение за смарт телевизор ( марките смарт телевизори, за които се предоставя приложението XTV GO (Услуга/та) е публикуван на https://xtvgo.tv) и/или чрез приложение за смарт устройства, чрез което се използва Услугата. За използването на Услугата XTV GO не се предоставя оборудване на Клиентите. За ползването на Услугата е необходимо наличието на интернет свързаност.
1.3. „Приложението XTV GO за Android TV“ означава ТВ приложение за смарт телевизор, чрез което се използва Услугата, и което е създадено, за да работи на устройства с Андроид ТВ операционна система.
1.4. „Приложението XTV GO за Android устройство“ означава приложение за смарт устройство, чрез което се използва Услугата, и което е създадено, за да работи на устройства с Андроид операционна система.
1.5. „Приложението XTV GO за LG Smart TV“ означава приложение за смарт устройство, чрез което се използва Услугата, и което е създадено, за да работи на устройства с WebOS операционна система с версия не по малка от 2.0.
1.6. „Приложението XTV GO за Samsung Smart TV“ означава приложение за смарт устройство, чрез което се използва Услугата, и което е създадено, за да работи на устройства с TIZEN операционна система за телевизионни приемници произведени след 2019 година.
1.7. „Телевизионна услуга ” означава всяка телевизионна услуга, която се предоставя от „ХТВ“ ЕООД съгласно Общите условия и изискванията на действащото законодателство и която осигурява достъп до телевизионни програми или друго телевизионно съдържание.
1.8. „Потребител“ означава всяко лице, което след регистрация ползва Услугата XTV GO така както е описана в настоящите Условия.
1.9. „Клиент“ означава Потребител или Краен ползвател, който ползва Услугата XTV GO.
1.10. Доколкото от съдържанието на настоящите Условия или индивидуалните договори с Крайните ползватели не следва друго, в отношенията с тях ще се прилагат и дефинициите на “Общи условия за ползване”, когато са приложими.
ПРЕДМЕТ
2. С настоящите Условия се определят редът, начинът и условията, при които „ХТВ“ ЕООД (XTV GO) предоставя на Клиент достъп до XTV GO услуга (Услугата) чрез приложението XTV GO за Android TV, WebOS, TIZEN за смарт телевизор и чрез приложението XTV GO за смарт устройство Android / iOS.
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА
3. Услугата е телевизионна услуга, която се предоставя за достъп до 4 броя смарт устройства. Услугата за всяко устройство след първото подлежи на допълнително заплащане, което е описано в предлаганите планове на адрес https://xtvgo.tv и в портала на приложението на адрес https://portal.xtvgo.tv (след регистрация или авторизиране).
4. Услугата се предоставя с едномесечен, шестмесечен или годишен предплатен тарифен план след заявка, регистрация в приложението или на онлайн адрес https://xtvgo.tv и авансово заплащане. Услугата се подновява автоматично всеки месец след заплащане на месечната цена или след заплащане на цената за периода според избрания от Клиента предплатен тарифен план. С инициирането на заявка се счита, че Потребителят потвърждава своето информирано съгласие за сключване на този договор от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, след като се запознае със съдържанието на тези Условия и ги потвърди на указаното място. Цената на тарифните планове и условията им са достъпни и подробно описани на сайта на приложението, на адрес https://xtvgo.tv и в портала на приложението на адрес https://portal.xtvgo.tv (след регистрация или авторизиране). При успешно завършена заявка и регистрация съгласно т. 7 и т. 8 се счита че Потребителят е приел настоящите Условия и е сключил договор за ползване на Услугата чрез Приложението XTV GO за телевизионни приемници с операционни системи AndroidTV / WebOS / TIZEN / iOS / и приложението XTV GO за смарт устройства.
5.1. Услугата се предоставя за ползване от Клиентите за период на достъп и срещу заплащане на такса, определени от „ХТВ“ ЕООД.
5.2. Услугата предоставя на Клиентите възможност за достъп до съответните ТВ програми единствено за лично ползване и единствено на територията на Република България, гр. Варна, жк. Вл. Варненчик, ( в качеството на държава членка на пребиваване по смисъла на Регламент (ЕС) № 2017/1128 (Регламент/а), и когато временно се намират в друга държава членка на Европейския съюз, на територия на тази държава членка ). Съгласно Регламента „временно“ означава, че определено лице се намира в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, за ограничен срок. За целите на предоставянето на достъп до услугата, когато Клиентът временно се намира в друга държава членка, „ХТВ“ ЕООД извършва проверка на държавата членка на пребиваване съгласно Регламента.
5.3. Предоставянето на Услугата по реда на т. 4 се извършва на основание неформален договор при общи условия, сключен между „ХТВ“ ЕООД и съответния Потребител. Договорът влиза в сила от момента на приемането на настоящите Условия от Потребителя съгласно т. 8, по-долу.
АКТИВИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕАКТИВИРАНЕ
6. Предоставянето на Услугата се извършва след регистрация, извършена по реда на т. 7 и т. 8, когато Услугата е заявена по реда на т. 4 по-горе.
7. За достъп до Услугата, Клиентът трябва да се регистрира на https://xtvgo.tv и https://portal.xtvgo.tv. За улеснен достъп навсякъде, където ще се ползва Услугата, потребителското име, паролата и телефонен номер трябва да съвпадат.
8.1.1. При заявяване и регистрация за Услугата чрез избор на тарифен план в приложението или на онлайн адреси https://xtvgo.tv и https://portal.xtvgo.tv по реда на т. 4, Потребителят следва:
8.1.2. Да създаде регистрация с потребителско име (имейл) и парола в приложението или на онлайн адреси https://www.xtvgo.tv и https://portal.xtvgo.tv. При осъществяване на регистрацията, Потребителят посочва имейл адрес, парола, телефонен номер, в приложението XTV GO или онлайн на адреси https://xtvgo.tv и https://portal.xtvgo.tv. Потребителят се идентифицира със своя имейл адрес и телефонен номер. Ако потребителското име (имейла) не е заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име (имейла) е вече заето, Потребителят следва да посочи друг имейл, който да не е регистриран от друг Потребител.
8.1.3. Да потвърди своето съгласие с настоящите “Обши условия за ползване” .
8.1.4. Да потвърди, че е запознат с “Политика за поверителност” и “Политика за бисквитки” на „ХТВ“ ЕООД при предоставяне на услуги.
8.2. При първоначалното си регистриране, Клиентът се съгласява с тези Условия като извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия, приема ги и се задължава да ги спазва, както и, че е запознат с “Политика за поверителност” и “Политика за бисквитки” на „ХТВ“ ЕООД при предоставяне на услуги.
8.3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име или паролата му. Клиентът е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ХТВ“ ЕООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.
8.4. Клиентът има право на достъп до услугата в рамките на територията на държави-членки на Европейския съюз, навсякъде, където има фиксиран/мобилен достъп до високоскоростен интернет. Достъпът в рамките на територията на държави-членки на Европейския съюз се разрешава в случай на временно пребиваване на Клиент, пребиваващ трайно в България, съгласно условията на Регламента. Клиентите нямат право да използват Услугата извън територията на Европейския съюз.
8.5. С цел определяне на държавата членка на пребиваване на Клиента, „ХТВ“ ЕООД има право да поиска и информация в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Регламента.
8.6. Ако „ХТВ“ ЕООД има основателни съмнения относно държавата членка на пребиваване на Клиента по време на ползването на Услугата, той може да повтори проверката на държавата членка на пребиваване на Клиента, само чрез проверка на адрес по интернет протокол (IP адрес) с цел определяне на държавата членка, в която Клиентът получава достъп до Услугата.
8.7. В случай че установи, че Република България не е държавата членка на пребиваване на съответния Клиент по смисъла на Регламента, „ХТВ“ ЕООД има право да ограничи ползването на Услугата от Клиента извън територията на Република България или да прекрати договора за ползване на Услугата едностранно.
8.8. Клиентът трябва да изтегли и инсталира приложението XTV GO за AndroidTV / WebOS / TIZEN / или за смарт устройство от съответния електронен магазин за потребители на съвместимите с Услугата устройства и да стартира Услугата, като Клиента трябва да избере потребителско име и парола.
8.9. Заявяването на Услугата по реда на т. 4 може да бъде извършено от Потребителя чрез подаване на заявка и регистрация в приложението или на адрес https://www.xtvgo.tv. Заявката се обективира посредством електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, което има значение на изрично съгласие за започване на предоставянето на платената Услуга. Електронното изявление по предходното изречение се осъществява посредством въвеждане на потребителско име и парола и натискане на съответните надлежно обозначени виртуални бутони за генериране и изпращане на заявката. В заявката се съдържат данни, индивидуализиращи лицето, което заплаща Услугата, конкретната Услуга, нейната цена.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПАРАМЕТРИ
9. Услугата е достъпна чрез Android / AndroidTV / WebOS / TIZEN / iOS / операционни системи, които поддържат приложение XTV GO за Android / AndroidTV / WebOS / TIZEN / iOS /, както и чрез други операционни системи, които поддържат XTV GO за смарт устройства.
10. Услугата е достъпна през интернет. Качеството на Услугата зависи от параметрите на съответната мрежа на достъп до интернет.
11. Услугата е достъпна само при ползване на съвместими с нея крайни устройства (Смарт телевизори и смарт устройства) и операционни системи. „ХТВ“ ЕООД не гарантира ползването на която и да е Услуга чрез крайни устройства и операционни системи, които не са съвместими с тази Услуга и не отговарят на посочените изисквания.
12. „ХТВ“ ЕООД има право по всяко време и по своя преценка да променя, както дизайна на Приложението XTV GO за Android / Android TV / Web OS / TIZEN / iOS / и за смарт устройство, така и съдържанието, функционалностите и услугите, включени в тях, с цел тяхното актуализиране и усъвършенстване. „ХТВ“ ЕООД предоставя на Клиентите на Приложението XTV GO за Android / Android TV / Web OS / TIZEN / iOS / и за смарт устройство възможност за сваляне и ползване на актуалните негови версии.
13. Приложението XTV GO за Android / AndroidTV / WebOS / TIZEN / iOS / и  зa смарт устройство може да бъде изтеглено чрез смарт телевизор / смарт устройство в зависимост от ползваната операционна система, от съответния онлайн-магазин за приложения. При изтегляне на приложението XTV GO за Android / AndroidTV / WebOS / TIZEN / iOS / и за смарт устройство Клиентът се съгласява с настоящите Условия.
14. По силата на тези Условия „ХТВ“ ЕООД предоставя безвъзмездно на Клиента на Услугата неизключителен, непрехвърлим лиценз за изтегляне, инсталиране, актуализиране и използване на Приложението XTV GO за Android / AndroidTV / WebOS / TIZEN / iOS /  и за смарт устройство на определено крайно устройство (смарт телевизор / смарт устройство). С оглед избягване на всякакво съмнение, Приложението XTV GO за Android / AndroidTV / WebOS / TIZEN / iOS / и за смарт устройство е предназначено единствено за лична употреба.
15.1. Възможността за ползване на Услугата чрез Приложението XTV GO за Android / AndroidTV / WebOS / TIZEN / iOS / и за смарт устройство зависи и от:
15.2. Наличието на подходящ смарт телевизор / смарт устройство;
15.3. Наличието на покритие на ползваната мрежа в съответния район, в който се ползва Услугата и всякакви други обстоятелства, които биха могли да засегнат нормалната работа на съответната мрежа, чрез която се ползва Услугата.
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
16.1. За ползване на Услугата, активирана по реда на тези Условия се заплаща месечна или годишна цена, съгласно избрания предплатен тарифен план. Размерът на дължимата такса е посочен на съответното място на интернет страницата на „ХТВ“ ЕООД (XTV GO), както и при активиране на Услугата в Приложениeто.
16.2. Таксите за ползване на Услугата по реда на т. 4. се заплащат с в брой, банков превод, дебитна, кредитна карта или наличен дебит през системите на ePay, ePay Борика и easyPay съобразно Общите условия за извършване на плащания чрез ePay, ePay Борика и easyPay, достъпни на официалните страници на платежните системи. Плащания се извършват според връзката в приложенията, като се следват подробните инструкции за плащане. Услугата се активира ръчно при плащане през платежна система до 24 часа след извършване на плащането в уеб портал XTV GO.
17.1. Заплащането от Клиентите на такси за ползване на Услугата се извършва авансово, преди началото на съответния период на достъп.
17.2. Клиентът може да предплати на „ХТВ“ ЕООД за ползване на Услугата за бъдещ период до 1 година.
17.3. „ХТВ“ ЕООД има право да променя едностранно размера на таксите, дължими за ползване на Услугата, като за приложим се счита размерът, действащ към момента на заплащане на съответната такса.
18.1. В случай че Клиентът не е заплатил такса за ползване на Услугата за следващ период на достъп, ползването на Услугата се прекратява с изтичане на текущия платен период.
18.2. При прекратяване на достъпа до Услугата поради незаплащане на дължимата такса, ползването й може да бъде възобновено след заплащане авансово от Клиента на такса за ползване на Услугата.
19. „ХТВ“ ЕООД има право да предостави на Потребители, които се регистрират за първи път за ползване на Услугата, възможност да ползват услугата в рамките на еднократен тестов период, чиято продължителност не надвишава 1 (един) ден за 1 (едно) устройство. Тестовият период започва да тече от първоначално заявяване на Услугата. След изтичане на тестовия период Потребителят може да се откаже да ползва Услугата или да продължи ползването ѝ след регистрация съгласно т. 7 и т. 8 от тези Условия.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
20.1. Клиентът се съгласява да се придържа към условията, определени от „ХТВ“ ЕООД във връзка с особеностите на Услугите по отношение на типа и режима на предоставяне. Клиентът се съгласява, че бъдещата комуникация с „ХТВ“ ЕООД може да се осъществява и с помощта на електронна поща.
20.2. Клиентите са уведомени и с приемането на настоящите Условия се съгласяват, че „ХТВ“ ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на Услугата, като добавя и/или премахва една или повече ТВ програми, до които им е предоставен достъп.
20.3. Клиентите имат право да ползват Услугата при спазване на приложимото действащо законодателство и съгласно предвиденото в настоящите Условия.
20.4. Клиентите нямат право да използват Услугата за търговски цели; нямат право да я представят публично, да възпроизвеждат и/или разпространяват по какъвто и да е начин съдържанието, включено в Услугата, както и да предоставят на трети лица каквито и да е услуги, свързани с предоставения им достъп до Услугата.
20.5. Клиентите имат право да искат и получават информация от „ХТВ“ ЕООД относно условията за ползване на Услугата.
20.6. Клиентите имат право да уведомяват „ХТВ“ ЕООД на електронна поща xtvltd@xtvgo.tv за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на Услугата (вкл. констатирани грешки, технически затруднения и други).
20.7. Клиентите са длъжни да заплащат по определения от „ХТВ“ ЕООД начин дължимите суми за ползване на Услугата.
21.1. „ХТВ“ ЕООД предоставя Услугата в съответствие с предвиденото в настоящите Условия.
21.2. „ХТВ“ ЕООД има право да получава всички дължими от Клиентите суми за ползване на Услугата.
22. При съгласие от страна на Потребителите, изразено чрез поставяне на отметка в нарочен чекбокс в потребителския профил, те могат да получават съобщения от „ХТВ“ ЕООД на електронната поща, посочена при регистрацията по т. 7 и т. 8, отнасящи се до Услугата, както и други предложения и информация за продукти и услуги, промоции и маркетингови активности на „ХТВ“ ЕООД. Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.
ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТА
23.1. Личните данни, които Клиентите предоставят, както и личните данни, които „ХТВ“ ЕООД генерира в процеса на предоставяне на Услугата, се обработват и съхраняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).
Обработването на личните данни и информация за Клиентите се осъществява съгласно “Политика за поверителност” на „ХТВ“ ЕООД (XTV GO), публикувано на интернет страницата на дружеството https://xtvgo.tv, с които Клиентите следва да се запознаят, преди да се регистрират за използването на Услугата.
23.2. Клиентите декларират, че личните данни и информация, които предоставят на „ХТВ“ ЕООД са актуални, верни и пълни, и се задължават при промяна своевременно да актуализират предоставената информация.
23.3. Клиентите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъде използвана от „ХТВ“ ЕООД за целите на предоставяне на Услугата, като за предоставянето на Услугата „ХТВ“ ЕООД има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която Клиентите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, имена, и всяка друга информация, която Клиентите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по т. 7 и т. 8 или по друг начин при ползването на Услугата, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.
ОТГОВОРНОСТ
24.1. С приемане на настоящите Условия Клиентът, декларира, че активирането на заявената Услуга е изцяло на негов риск и отговорност. С оглед избягване на всякакво съмнение, Клиентът носи отговорност за всички действия, извършени с неговото потребителско име и парола, и съответно всички правни и фактически действия, извършени с цел активация на Услугата по реда на тези Условия, се считат за валидни по отношение на страните по индивидуалния договор, към който се активира Услугата.
24.2. Клиентите са длъжни незабавно да уведомяват „ХТВ“ ЕООД за всеки констатиран случай на неоторизиран достъп до Услугата чрез използване на техните потребителски имена и пароли, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
25.1. „ХТВ“ ЕООД не носи отговорност за невъзможност за активиране на Услуга поради обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, технически неизправности или пречки, свързани с използваното Крайно устройство.
25.2. При временно ползване на Услугата в друга държава-членка на ЕС при условията на Регламент № 2017/1128, „ХТВ“ ЕООД не носи отговорност, ако качеството на доставката на Услугата е различно или по-ниско.
26. „ХТВ“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугата и/или приложението XTV GO за Android / AndroidTV / WebOS / TIZEN / iOS / и за смарт устройство, дължащи се на оборудването или интернет връзката, ползвана от Клиента.
Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
27. За неуредените в тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на индивидуалния договор, както и Общите условия към него.
28. „ХТВ“ ЕООД има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия като съответните изменения и допълнения се публикуват на адрес:
https://xtvgo.tv. Измененията могат да бъдат правени, както по инициатива на „ХТВ ” ЕООД така и поради изменение на действащото законодателство.
29. Настоящите Условия са задължителни за „ХТВ“ ЕООД и Клиентите. Условията имат задължителен характер спрямо Клиентите от момента на приемането им. С регистрацията на Клиент на интернет страницата на адрес https://xtvgo.tv или в Приложенито същият декларира, че е запознат с настоящите Условия, приема ги и се задължава да ги спазва, както и декларира, че е запознат с “Политика за поверителност” и “Политика за бисквитки” достъпни на https://xtvgo.tv при предоставяне на услуги от „ХТВ“ ЕООД.
30.1. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат извършвани в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по електронна поща.
30.2. Адресът на електронната поща на „ХТВ“ ЕООД за кореспонденция с Клиентите е xtvltd@xtvgo.tv.
30.3. Клиентите посочват адрес на електронна поща за кореспонденция в потребителския си профил, като съобщенията, изпратени на посочения адрес, се считат за надлежно изпратени и приети.
31. Всички спорове между „ХТВ“ ЕООД и Клиентите във връзка с предоставянето и ползването на Услугата се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния български съд.
32. За неуредените в настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.